19 martie 2015

Redirecţionare 2% din impozit pe venit prin declaraţie Formular 230 şi Formular 200, pentru acţiuni caritabile în judeţul Mehedinţi şi Drobeta Turnu Severin

Rotary Club Drpbeta Turnu Severin Continental

Codul Fiscal şi legislaţia actuală permit persoanelor care plătesc impozit pentru veniturile realizate (inclusiv angajaţilor la institituţiile publice sau firme private) să decidă ei înşişi unde va merge 2% din impozitul pe care trebuie să îl plătească anual. Acest procent din impozit poate ajunge la o organizaţie neguvernamentală (asociaţie, fundaţie) care poate folosi banii în scopuri caritabile.

Suma respectivă nu reprezintă o donaie sau sponsorizare din partea persoanei respective. Este doar o decizie a acesteia referitor la modul în care va folosi statul parte din banii impozitaţi de la contribuabili.

Pentru aceasta, persoana care doreşte să direcţioneze 2% din impozitul pe care îl plăteşte statului către acţiuni caritabile, va trebui să completeze formularul 230 (pentru impozitul pe salariu) şi/sau formularul 200 (pentru venituri obţinute din alte surse), depunându-l la aparţine până pe data de 25 mai a fiecărui an pentru impozitul din anul precedent.

Pentru a direcţiona 2% din impozitul dvs. către Clubul Rotary Drobeta Turnu Severin Continental pentru a sprijini acţiunile caritabile ale organizaţiei noastre în judeţul Mehedinţi, primul pas este să descărcaţi FORMULARUL 230 (pentru impozitul pe salariu din anul 2014), sau FORMULARUL 200 (pentru impozitul pe alte venituri din anul 2014), cumpletate deja cu datele asociaţiei noastre.

Completaţi datele dvs. personale pe unul sau ambele formulare (Secţiunea I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI), în funcţie de natura impozitului (dacă doriţi să direcţionaţi către noi doar 2% din impozitul pe salariu şi nu plătiţi impozite pe alte venituri, completaţi doar FORMULARUL 230). Formularul trebuie completat de mână, în două exemplare. Un exemplar va rămâne la administraţia financiară şi unul va rmâne la dvs. ca dovadă a decizie dvs., cu numărul de înregistrare de la administraţia financiară. Informaţii despre modul în care trebuie completat formularul găsiţi AICI.

Formularul se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situaţii : – au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora; – optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult. Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru direcţionare impozitului pe venit obţinut din alte surse decât salariul, completaţi FORMULARUL 200 cu datele de identificare personale (Secţiunea I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI) şi semnătura. Informaţii despre modul de completare a acestui formular găsiţi AICI.

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: – Activităţi independente; – Cedarea folosinţei bunurilor; – Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; – Piscicultură; – Silvicultură; – Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; – Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Singura secţiune obligatoriu de completat în formular este “I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI“, şi semnătura dvs. în partea de jos a formularului. În cazul în care nu ştiţi cât reprezintă 2% din suma care urmează a fi direcţionată din impozitul dvs. (Căsuţa “Sumă (lei)”), o lăsaţi necompletată, întrucât administraţia financiară are obligaţia să calculeze această sumă.

Datele precompletate de noi pentru asociaţie sunt următoarele

Denumire entitate nonprofit: ASOCIATIA ROTARY CLUB TURNU SEVERIN CONTINENTAL
Cod de identificare fiscala a entitatii non-profit: 28369360
Cont bancar (IBAN): RO36 INGB 0000 9999 0244 4663

După ce aţi completat formularul, îl depuneţi personal la registratura administraţiei financiare solicitând număr de înregistrare pe exemplarul care rămâne la dvs., sau prin poştă de care aparţineţi sau cea care colectează impozitul de la dvs. Pentru judeţul Mehedinţi, adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mehedinţi este:

Piaţa Radu Negru, nr.1
Drobeta-Turnu Severin

Pentru a afla unitatea fiscală de care aparţineţi şi adresa ei, mergeţi AICI.

Dacă ne veţi confirma prin formularul de contact că aţi depus formularul pentru direcţionarea a 2% din impozitul plătit de dvs. către asociaţia noastră, vă vom ţine la curent cu modul în care au fost utilizaţi banii direcţionaţi de dvs. din impozit către asocţiaţia noastră.

VĂ MULŢUMIM!

Proiecte şi acţiuni caritabile desfăşurate de noi până în prezent:

2 thoughts on “Redirecţionare 2% din impozit pe venit prin declaraţie Formular 230 şi Formular 200, pentru acţiuni caritabile în judeţul Mehedinţi şi Drobeta Turnu Severin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la bara de unelte